Latvija – Anglija. Burājums noslēdzies

I’m back home. TARDIS is in Dover. We survived! (Esmu atpakaļ mājās. Tardis ir Duvrā. Mēs izdzīvojām!)

Tāda ziņa atnāca, kad piektdien 20:38 notrinkšķēja divi mobīlie, viens Rīgā, otrs Ventspilī. Bija noslēdzies pirmā Ventspilī būvētā trimarāna izmēģinājuma/demonstrācijas brauciens, kuram ne bez satraukuma sekoja jahtas būvētāji. Ne bez pamata, jo tā bija mazākā jahta, kura jebkad no Latvijas bija devusies tik tālā ceļojumā, pie tam tūlīt pēc uzbūvēšanas un ar komandu, kura tikai brauciena laikā apguva ar zemūdens spārniem aprīkotās jahtas vadības īpatnības.

Kad TARDIS īpašnieks un turpmāk Catri jahtu ražotāju aģents Anglijā Stephen Walker Istadē Zviedrijas dienvidos mainīja komandu, no Dienvidāfrikas Republikas atlidoja pieredzējis burātājs Crispian Trace. Tagad e-pasts atnesis pirmo vērtējumu, tas pārsniedz būvētāju pārdrošākās cerības.

Dear Aldis,

I have just returned from helping Steve Walker deliver his first Catri 24' to the UK. It has been my pleasure and privilege to be able to test and sail this remarkable little vessel in all conditions, flat water to full Gale, at sea. I doubt that we would have been able to do this so easily in any other type of craft. Never, in my entire life on the water have I had such an exciting, safe and enjoyable boat to sail!. I am about to write up the delivery trip for Steven so that he can publish it in the UK Boating magazines, and I will do the same here in our own Sailing Magazine, I will send you a copy. All I can say at this stage to you is "Congratulations on designing and making a truly remarkable yacht, anyone who sails in one of these is not going to want to sail in any other type of craft"*

Yours Sincerely, Dr Crispian Trace

(* Esmu tikko kā atgriezies, kad palīdzēju Stīvam Valkeram aizburāt viņa pirmo Catri24 uz Angliju. Tas bija prieks un privilēģija, ka guvu iespēju burāt un pārbaudīt šo ievērojamo mazo laivu jūrā visos apstākļos, gan gludā ūdenī, gan vētrā. Es šaubos, vai mēs varētu veikt šo braucienu tik viegli ar jebkuru cita tipa laivu. Nekad visā manā dzīvē uz ūdens man nav bijusi tik aizraujoša, droša un patīkama jahta burāšanai! Es gatavojos aprakstīt šo braucienu Stīvenam, lai viņš publicētu Anglijas jahtu žurnālos, darīšu to pašu mūsu burāšanas žurnālam un nosūtīšu jums kopiju. Viss ko šobrīd varu teikt ir “Apsveicu ar izstrādāto un uzbūvēto patiesi ievērojamo jahtu, jebkurš, kas burās ar kādu no tām nekad nevēlēsies burāt ar jebkura cita tipa jahtu”.)

Ka tā nav tikai pieklājības forma, rāda sākušās cerīgās biznesa sarunas. Latvijas jahtām veras vēl viens nozīmīgs tirgus ar senām burāšanas tradīcijām pazīstamajā Dienvidāfrikas Republikā.

Sīkāk par burājumu Latvija – Anglija:
http://www.ahoy-boats.info/archives/sailing/cat_catri_trimarans.html